รอบรั้ว ฟ้า ทอง   


   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 52
สมาชิกล่าสุด: wannarut

   ค้นหา   
Google


   Facebook   

Facebook
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
อีกหนึ่งช่องทางของการติดต่อ


   แบบสำรวจ   
คุณต้องการให้ทางโรงเรียนเพิ่มข้อมูลด้านใด
ด้านการศึกษา
ด้านบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านความรู้ทั่วไป

   นาฬิกา   

   ปฏิทินกิจกรรม   
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   พยากรณ์อากาศ   

   ราคาน้ำมัน   
ปตท PTT บางจาก BCP เชลล์ SHELL เอสโซ่ ESSO คาร์เท็ค CALTEX
PTT
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 39.93
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 34.98
แก๊สโซฮอล์ 95 E85 23.58
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 37.48
เบนซิน 95 47.45
ดีเซล 29.99
Power by Buddycar

 

ชื่อเรื่อง                การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ

                            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

                            หาความรู้5 ขั้น (5Es)

ผู้ศึกษา              นางสาวสายรุ้ง  กิจโชติช่วง

ปีที่ทำการศึกษา   2557

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง   จักรวาลและอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es) เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ70  ของคะแนนเต็ม  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  ให้มีจำนวนนักเรียนร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  (2)   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  จักรวาลและอวกาศ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5  ขั้น (5Es)   กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  2  

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนเทศบาล  3 วัดไชนาวาส  จำนวน  26  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ประกอบด้วย  (1)   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน 9 ชั่วโมง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง  0.51-0.66  ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.30- 0.48  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es)  จำนวน 24  ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

         ผลการวิจัยพบว่า

            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ70 จำนวน 24 คน

คิดเป็นร้อยละ 92.30  ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้

            2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น (5Es)  โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 

() = 4.70, S.D. = 0.60

   ข่าว   
 • กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ปี2560
  มิถุนายน 22 2017 11:17:08
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเียนเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จัดพิธิวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560


             
             
             
             
             
             
             


 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2559
  สิงหาคม 13 2016 11:34:43
                                        12  สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ                                


   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
  ข้าพระพุทธเจ้า
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

   
   วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การประกวดวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงความสารถมารถพิเศษ

                                  


 • กิจกรรมเปิดกระปุกเพื่อแม่
  สิงหาคม 10 2016 11:29:09
  รงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส มีการก่อตั้งโรงเรียนธนาคาร ของธนาคาร ธกส. โดยนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เหมือนพนักงานธนาคารจริง นักเรียนทุกคนสามารถออมเงินและฝากได้ที่โรงเรียนธนาคารทุกวัน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระบบธนาคาร และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน เห็นคุณค่าของการออมเงิน

                   


 • รับเข็มและประกาศเกียรติคุณ เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กุมภาพันธ์ 29 2016 14:46:47
  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส 
  นำเด็กหญิงทรงศรี จิตต์ประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.๓ เข้ารับเข็มและประกาศเกียรติคุณ เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
    


 • วันตลาดนัดวิชาการ
  กุมภาพันธ์ 29 2016 14:23:11

  วันตลาดนัดวิชาการ
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

    
    
    


   


 • กิจกรรมวันครู ๑๖อมกราคม๒๕๕๙
  มกราคม 17 2016 17:34:16
  กิจกรรมวันครู 
   วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
  ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ
   
    
    
    


 • ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558 10 ม.ค. 2559
  มกราคม 17 2016 17:21:11
   
  ประชุมผู้ปกครอง 
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

     
    
    


 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559
  มกราคม 17 2016 17:03:59
   
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
  ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ
  หอคอยบรรหาร - แจ่มใส
    
    
    
   
   

   
   


 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
  ธันวาคม 26 2015 22:17:10
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
  ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ2และ3 
  วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 
  ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

    
    
    
    
    


 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
  ธันวาคม 09 2015 09:28:15
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
  ระหว่างวันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
    
    
     • กิจกรรมกีฬาสี ช่อคูนเกมส์ ๒๕๕๘
  ธันวาคม 09 2015 09:25:18
  กิจกรรมกีฬาสี "ช่อคูนเกมส์"
  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

  ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

  สามารถชม VCO ในวันงานที่นี้เลย  >>>>  คลิกเพื่อดู

    
    
    
    


  หน้า 1 จาก 3 1 2 3 > •    นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี   

     ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

     คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส   


     กรมการปกครองท้องถิ่น   

     สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

     โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร   

     โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาท   

     โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส   

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์   

     โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน   

     เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ


  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 223 ถ.ประชาธิปไตย์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
  โทร. 0-35522850     E-mail : chainawas@gmail.com
               ผู้ดูแลระบบ : นายนิวัตน์  สุจิตตารมย์
                      โทร : 0895501948


  661456 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack